Đối với học viên đăng ký thanh toán học phí qua hình thức chuyển khoản, chuyển tiền vào số tài khoản:
Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH VỤ NGUỒN MỞ THUẬN ĐỨC
Số tài khoản: 1234567890
Nội dung chuyển khoản vui lòng ghi: Thanh toán học phí lớp....